Obiectivul general– scop proiect

 

Creșterea calității educației pentru 401 copii si 55 adulți din grupuri vulnerabile, din care 130 romi și 90 cadre didactice/personal de sprijin din școlile defavorizate Letca Noua, Clejani, Iepurești și Bulbucata din județul Giurgiu, prin măsuri integrate și personalizate destinate prevenirii și reducerii abandonului școlar, într-un mediu nediscriminatoriu și motivant bazat pe inovare și transfer de bune practici utilizând metode formale, informale și nonformale.

Proiectul pleacă de la obiectivul României pentru perioada următoare, acela ca toți cetățenii să aibă oportunități egale de a participa în societate, să fie apreciați și valorizați, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute și diferențele respectate prin asigurarea premiselor că viitorii adulți, copiii de azi care învață în școli defavorizate, să beneficieze de educație de calitate pentru a se integra activ pe viitoarea piață a muncii.

El răspunde obiectivelor asumate prin strategia Europa 2020, care nu pot fi atinse decât prin asigurarea unei educații de calitate, acesta fiind un factor determinant pentru:

– creșterea inteligentă, prin pregătirea forței de muncă cu un nivel ridicat de competititvitate, aptă să se implice activ si creativ pe piața muncii,

– creșterea sustenabilă, prin conștientizarea problemelor ecologice și a nevoii de implicare responsabilă,

– creșterea inclusivă, prin aportul pe care îl aduce la reducerea numărului de persoane din grupuri vulnerabile.

Prezentul proiect abordează integrat conceptul de educație prin implicarea în cadrul consorțiului partenerial a tuturor actorilor relevanți, sector nonguvernamental, instituții scolare, autorități locale, inspectorat școlar, vizând ca grup țintă 90 de cadre didactice și personal de sprijin, 401 copii de vârstă preșcolară, elevi și 401 de părinți, 55 de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie, corelat cu utilizarea de metode inovative, transfer de bune practici, metode de învățare formale, informale și nonformale, inclusiv activități extracuriculare dedicate creșterii responsabilității civice, egalității de șanse și combaterii discriminării și segregării.

Proiectul este conform Acordului de Parteneriat al României pentru perioada de programare 2014-2020 abordând cadrul strategic unu, anume Reducerea părăsirii timpurii a școlii, în condițiile în care procentul de persoane care părăsesc timpuriu școala în România a crescut de la 16,6% la 17,3%, din 2009 până în 2013 și este în continuare cu mult mai mare față de obiectivul național de 11,3% .

Proiectul propus este integrat în Programul Operational Capital Uman având ca țintă valorizarea a 401 de copii, 55 de adulți și 90 de cadre didactice din școlile defavorizate Letca Nouă, Clejani, Iepurești și Bulbucata, județul Giurgiu într-o manieră sustenabilă, prin creșterea calității educației având la bază măsuri integrate, adresate tuturor factorilor implicați, copii, părinți, cadre didactice, adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie, unități administrativ-teritoriale, inspectorat școlar. Abordează axa prioritară 6, Educație și competențe prin toate activitățile care urmează a fi implementate, fie că vorbim de educația copiilor, a adulților prin programe A doua șansă, educația părinților, implicarea autorităților locale și a membrilor Parteneriatului pentru educație sau de creșterea competențelor cadrelor didactice.

Este conform cu Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare” prin prisma creșterii accesului a 401 de copii din grupuri vulnerabile la educație prin procese de motivare și implicare prin activități extracurriculare, prin transfer de bune practici educațional e, prin crearea unui suport al comunității în cadrul parteneriatului pentru educație, prin creșterea gradului de pregătire a 90 de cadre didactice pentru a introduce noi metode atractive, inovatoare în procesul educațional  și implicarea a 55 adulti în program A doua șansă.

Proiectul este conform Strategiei de reducere a părăsirii timpurii a școlii, având în centru 401 de persoane din grupurile vulnerabile din mediul rural, inclusiv copii de etnie roma, grupuri expuse riscului de părăsire timpurie a școlii și implementează cei 4 piloni din strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii.

Astfel asigură accesul la educație de calitate pentru toți copiii, conform pilonului 1 fiind adresat atat educației timpurii, pentru 145 de preșcolari, cât și învățământului primar și gimnazial pentru 256 de elevi.

Proiectul implementează pilonul 2, asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii prin activarea unor programe remediale și de sprijin pentru 256 de copii din învățământul primar și gimnazial și pilonul 3 de reintegrare în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala prin programe de tip a doua șansă pentru 55 de adulți.

De asemenea se adresează și pilonului 4, dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat prin implicarea inspectoratului școlar, a unităților școlare, inclusiv cadre didactice, a autorităților locale și a părinților în dezvoltarea și modernizarea actului educațional .

Proiectul se încadrează în Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020 contribuind la creșterea accesului a 401 de copii din grupuri vulnerabile la educație de calitate, la creșterea ratei participării și îmbunătățirea rezultatelor obținute de toți copiii cuprinși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial și la îmbunătățirea sistemului de educație în școli defavorizate din comunele Letca Nouă, Clejani, Iepurești și Bulbucata.

Proiectul este conform Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020 asigurând accesul egal, gratuit și universal pentru 130 cetățeni români aparținând minorității rome la educație de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învățământ, pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere și promovarea educației incluzive în cadrul sistemului educațional , inclusiv prin prevenirea și eliminarea segregării, precum și combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, inclusiv romi.

Prin activitățile care urmează a fi implementate, proiectul se adresează și Strategiei Naționale de Sănătate, Axa strategică 2, servicii de sănătate, Obiectivul general 4. Un sistem de servicii de asistență comunitară de bază destinate grupurilor vulnerabile prin implicarea activă a expertului de educație sanitară în educația a 401 de copii și 401 de părinți ai acestora.

Proiectul abordează și Strategia națională pentru sănătatea mintală a copilului și adolescentului 2015-2020, Prioritatea 2, Dezvoltarea serviciilor de identificare și intervenție timpurie pentru copiii cu risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală și pentru copiii cu o tulburare de sănătate mintală diagnosticată prin asistență psihologică individualizată acordată atât copiilor cât și părinților acestora în cadrul școlii părinților.

Rezultatele celui mai recent Program pentru evaluarea internațională a elevilor, indică faptul că, în pofida îmbunătățirilor semnificative și susținute, elevii cu vârsta de 15 ani din România continuă să obțină performanțe cu mult sub media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică la matematică, citire/lectură și științe

România este una din țările europene cu cele mai înalte niveluri ale sărăciei. Circa 42% din populație este expusă la risc de sărăcie și excluziune socială, iar in mediul rural riscul de sărăcie este de 3 ori mai mare, cu consecințele acesteia, educația precară și părăsirea timpurie a școlii, factori majori care contribuie la excluziunea socială, viitorii adulți fiind mai predispuși riscului asociat șomajului sau al celui de a beneficia de salarii mici la locul de muncă ceea ce generează creșterea costurilor sociale. Declinul natural al populației trebuie corectat cu atragerea locuitorilor din zonele rurale pe piața muncii iar educația copiilor din mediul rural, cu accent pe grupurile defavorizate, beneficiare acum de ajutoare sociale este un factor decisiv de echilibrare a balanței forței de muncă pe termen mediu și lung.

Cauzele părăsirii timpurii a școlii sunt multiple și diverse: lipsa resurselor materiale sau financiare corelat cu slaba conștientizare a familiei cu privire la importanța educației copilului, infrastructura deficitară, lipsa de pregătire și asertivitate a cadrelor didactice, atitudini discriminatorii sau negative cu privire la incluziunea școlară a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile, în special din minoritatea roma dar toate au aceeași finalitate, tineri nemotivați, slab pregătiți, inapți pentru a asigura competititivitatea pe piața muncii.

Proiectul răspunde tututor acestor provocări prin abordarea integrată a actului educațional  prin prisma tututor actorilor implicați, anume 401 de copii și 401 de părinți sau aparținători, 55 de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie, 90 de cadre didactice, alături de autorități școlare, autorități locale, sector neguvernamental.

Astfel se propun activități care să asigure servicii și programe educațional e inovative și de calitate destinate prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii pentru cei 401 de copii și 55 de adulți membri ai grupului țintă. Acestea vor fi implementate prin:

– programe de tip învățământ prietenos, cu grad ridicat de atractivitate și interactivitate, asigurând consolidarea cunoștintelor acumulate

– activități de tip școală după școală pentru copiii incluși în sistemul de învățământ,

– activități de tip A doua șansă pentru cei care au abandonat școala,

– activități extra-curriculare centrate pe sport, artă, educație pentru sănătate etc destinate dezvoltării personale a copiilor, creșterii stimei de sine,

– campanii destinate combaterii segregării și discriminării, promovării incluziunii sociale și multiculturalismului.

Proiectul se adresează și celor 401 de părinți sau aparținători ai copiilor, care vor fi incluși în activități destinate educației parentale și educației sanitare pentru a sprijini participarea copiilor și implicarea activă în activitățile proiectului.

Pentru se adresează copiilor și adulților din familii sărace și pentru a crește gradul de accesibilitate a procesului de învățământ a acestora vor fi derulate activități care facilitează accesul la servicii educațional e, prin abordarea personalizată a nevoilor copiilor/elevilor/adulților și familiilor lor inclusiv prin sprijin material pentru 401 de copii și 55 de adulți incluși în activități educațional e.

Educația în grădinițe și școli este abordată și din prisma asigurării pe de o parte a personalului cu pregătire adaptată nevoilor individuale ale copiilor și pe de altă parte a infrastructurii, spații și echipamente necesare pentru dezvoltarea propice a activităților educaționale cu impact în creșterea frecvenței școlare. Astfel vor fi înființate 4 Săli multifuncționale, dotate modern în fiecare din comunele implicate în proiect.

Cadrele didactice reprezintă un element de importanță majoră în procesul educațional , ca interfață către părințiși copii, motivarea și pregătirea acestora fiind esențială pentru ca elevii de azi să devina viitori adulți responsabili. Activitatea de implementare de programe de dezvoltare profesională și de motivare pentru 90 de cadre didactice și personal de sprijin abordează și propune soluții pentru această problemă, atât la nivelul unităților de învățământ implicate în proiect cât și prin intermediul participării la rețele de sprijin profesional și în cadrul unor schimburi de experiență dedicate abordării inovative a grupurilor vulnerabile.

Procesele educațional e nu sunt procese separate, ele sunt încadrate într-un context mai larg, local sau general, în care fiecare actor este implicat. Proiectul abordează acest aspect prin dezvoltarea unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional  în cadrul Parteneriatului pentru educație si a unor activități de conștientizare locală asupra necesității implicării comunității în educație.

Activitățile de informare și conștientizare locală, de promovare a incluziunii sociale și multiculturalismului, de combatere a discriminării și segregării incluse în proiect reprezintă un fundament pentru dezvoltarea nu numai a grupurilor vulnerabile ci și a întregii societăți rurale.

Prezentul proiect, prin abordarea integrată a procesului educațional  prin prisma tuturor actorilor implicați asigură premise pentru dezvoltarea durabilă a celor 4 comunități rurale, având la bază o resursă umană aptă să contribuie activ la dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere. Astfel:

– Toate activitățile converg spre creșterea nivelului educațional și reducerera abandonului școlar pentru 401 de copii din grupuri vulnerabile, cu influență pozitivă asupra viitorului lor și sanse crescute de a depăși condiția de vulnerabilitate și de a deveni cetățeni activi, care să contribuie la creșterea nivelului de bunăstare a comunităților rurale și a viitoarelor lor familii.

– La nivelul unităților de învățământ, nivelul de pregătire al celor 401 copii participanți va fi îmbunătățit, aceștia fiind mai motivați, mai activi și mai implicați atât în procesul educațional cât și în comunitate. Acesta va fi efectul programelor educative, inclusiv al celor extra-curriculare, al celor de tip after school, al pregătirii membrilor familiilor copiilor prin programe de educație parentală, al activităților expertului de educație sanitară și al programelor concertate de creștere a stimei de sine, motivării și automotivării.

– Activitățile extracuriculare la care vor participa cei 401 de copii și programele de educație parentală pentru 401 de părinți sau aparținători vor avea un impact pozitiv nu numai la nivelul familiilor dar și în comunitățile rurale prin programele care urmează a fi realizate, prin campaniile de informare și sensibilizare la care aceștia vor participa și care vor fi derulate în comunitate. Campaniile derulate vor avea un caracter educativ, inovativ și vor fi îndreptate spre consolidarea unei societăți inclusive și nediscriminatorii. Ceilalți copii din comunitate vor fi motivați și ei să se implice în activități extrașcolare urmând exemplul celor implicați în proiect.

– Implicarea și motivarea participării celor 401 copii din grupuri defavorizate și a membrilor familiilor acestora vor avea un impact major în îmbunătățirea nivelului de educație în comunitățile implicate, care vor deveni modele de bună practică pentru celelalte comunități din mediul rural.

– Pregătirea celor 256 de elevi în cadrul activităților de tip after school vor avea un impact pozitiv la nivelul numărului de copii care vor avea rezultate foarte bune la examenul de capacitate, cu consecințe pozitive asupra rezultatelor școlare la nivelul unităților de învățământ.

– Cele 90 de cadre didactice implicate vor avea un nivel de pregătire superior, vor aborda inovativ copiii și adulții din grupuri vulnerabile, vor fi mai motivate să se implice în activități inovative, de educație formală, informală și nonfromală, prin transfer de bune practici, toate având ca obiectiv creșterea calității și atractivității educației.

– Participarea a 401 de membri ai familiilor copiilor la activități de educație parentală vor avea o influență pozitivă nu numai asupra acestor familii, ci și asupra familiilor cu care aceștia interacționează, generând un efect de multiplicare a efectelor proiectului.

– Implicarea autorităților locale ca membri ai Parteneriatului pentru educație va genera o înțelegere superioară, mai profundă, asupra problemelor cu care se confruntă unitățile de învățământ corelat cu importanța educației în comunitate și astfel primăriile vor sprijini creșterea calității infrastructurii educaționale.

– Membrii celor 4 comunități locale vor fi implicați în cadrul Parteneriatului educațional în susținerea educației copiilor, ca soluție de dezvoltare durabilă și responsabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv Specific 1

Creșterea motivării și participării la procesul de învățământ preșcolar, școlar și A doua șansă corelat cu reducerea abandonului școlar pentru 401 copii și 55 adulți din grupuri vulnerabile, din care 130 din minoritate roma, în școlile defavorizate Letca Nouă, Clejani, Iepurești și Bulbucata din județul Giurgiu prin măsuri de prevenire, intervenție și compensare personalizate și prin implicarea a 401 de părinți și aparținători ai copiilor preșcolari și școlari în procesul educațional.

În cadrul acestui obiectiv specific se vor desfășura activitățile:

A1. Asigurarea de servicii și programe educaționale de calitate destinate prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii

A2. Activități care facilitează accesul la servicii educaționale, prin abordarea nevoilor copiilor/ adulților și familiilor lor

A3. Sprijin pentru asigurarea educației de calitate în grădinițe și în școli

A4. Dezvoltarea unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional

A5. Desfășurarea de activități de informare și conștientizare locală, de promovare a incluziunii sociale și de comunicare

Obiectiv Specific 2

Dezvoltarea competențelor profesionale și creșterea motivării pentru 90 cadre didactice și personal de sprijin din școlile defavorizate Letca Nouă, Clejani, Iepurești și Bulbucata din județul Giurgiu, pentru asigurarea unui proces educațional modern, nediscriminatoriu și inovativ prin îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale.

În cadrul acestui obiectiv specific se vor desfășura activitățile:

A6. Programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice și personalului de sprijin

A7. Crearea/ dezvoltarea de rețele de sprijin profesionalObiectivul general– scop proiect

Creșterea calității educației pentru 401 copii si 55 adulți din grupuri vulnerabile, din care 130 romi și 90 cadre didactice/personal de sprijin din școlile defavorizate Letca Noua, Clejani, Iepurești și Bulbucata din județul Giurgiu, prin măsuri integrate și personalizate destinate prevenirii și reducerii abandonului școlar, într-un mediu nediscriminatoriu și motivant bazat pe inovare și transfer de bune practici utilizând metode formale, informale și nonformale.

Proiectul pleacă de la obiectivul României pentru perioada următoare, acela ca toți cetățenii să aibă oportunități egale de a participa în societate, să fie apreciați și valorizați, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute și diferențele respectate prin asigurarea premiselor că viitorii adulți, copiii de azi care învață în școli defavorizate, să beneficieze de educație de calitate pentru a se integra activ pe viitoarea piață a muncii.

El răspunde obiectivelor asumate prin strategia Europa 2020, care nu pot fi atinse decât prin asigurarea unei educații de calitate, acesta fiind un factor determinant pentru:

– creșterea inteligentă, prin pregătirea forței de muncă cu un nivel ridicat de competititvitate, aptă să se implice activ si creativ pe piața muncii,

– creșterea sustenabilă, prin conștientizarea problemelor ecologice și a nevoii de implicare responsabilă,

– creșterea inclusivă, prin aportul pe care îl aduce la reducerea numărului de persoane din grupuri vulnerabile.

Prezentul proiect abordează integrat conceptul de educație prin implicarea în cadrul consorțiului partenerial a tuturor actorilor relevanți, sector nonguvernamental, instituții scolare, autorități locale, inspectorat școlar, vizând ca grup țintă 90 de cadre didactice și personal de sprijin, 401 copii de vârstă preșcolară, elevi și 401 de părinți, 55 de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie, corelat cu utilizarea de metode inovative, transfer de bune practici, metode de învățare formale, informale și nonformale, inclusiv activități extracuriculare dedicate creșterii responsabilității civice, egalității de șanse și combaterii discriminării și segregării.

Proiectul este conform Acordului de Parteneriat al României pentru perioada de programare 2014-2020 abordând cadrul strategic unu, anume Reducerea părăsirii timpurii a școlii, în condițiile în care procentul de persoane care părăsesc timpuriu școala în România a crescut de la 16,6% la 17,3%, din 2009 până în 2013 și este în continuare cu mult mai mare față de obiectivul național de 11,3% .

Proiectul propus este integrat în Programul Operational Capital Uman având ca țintă valorizarea a 401 de copii, 55 de adulți și 90 de cadre didactice din școlile defavorizate Letca Nouă, Clejani, Iepurești și Bulbucata, județul Giurgiu într-o manieră sustenabilă, prin creșterea calității educației având la bază măsuri integrate, adresate tuturor factorilor implicați, copii, părinți, cadre didactice, adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie, unități administrativ-teritoriale, inspectorat școlar. Abordează axa prioritară 6, Educație și competențe prin toate activitățile care urmează a fi implementate, fie că vorbim de educația copiilor, a adulților prin programe A doua șansă, educația părinților, implicarea autorităților locale și a membrilor Parteneriatului pentru educație sau de creșterea competențelor cadrelor didactice.

Este conform cu Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare” prin prisma creșterii accesului a 401 de copii din grupuri vulnerabile la educație prin procese de motivare și implicare prin activități extracurriculare, prin transfer de bune practici educațional e, prin crearea unui suport al comunității în cadrul parteneriatului pentru educație, prin creșterea gradului de pregătire a 90 de cadre didactice pentru a introduce noi metode atractive, inovatoare în procesul educațional  și implicarea a 55 adulti în program A doua șansă.

Proiectul este conform Strategiei de reducere a părăsirii timpurii a școlii, având în centru 401 de persoane din grupurile vulnerabile din mediul rural, inclusiv copii de etnie roma, grupuri expuse riscului de părăsire timpurie a școlii și implementează cei 4 piloni din strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii.

Astfel asigură accesul la educație de calitate pentru toți copiii, conform pilonului 1 fiind adresat atat educației timpurii, pentru 145 de preșcolari, cât și învățământului primar și gimnazial pentru 256 de elevi.

Proiectul implementează pilonul 2, asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii prin activarea unor programe remediale și de sprijin pentru 256 de copii din învățământul primar și gimnazial și pilonul 3 de reintegrare în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala prin programe de tip a doua șansă pentru 55 de adulți.

De asemenea se adresează și pilonului 4, dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat prin implicarea inspectoratului școlar, a unităților școlare, inclusiv cadre didactice, a autorităților locale și a părinților în dezvoltarea și modernizarea actului educațional .

Proiectul se încadrează în Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020 contribuind la creșterea accesului a 401 de copii din grupuri vulnerabile la educație de calitate, la creșterea ratei participării și îmbunătățirea rezultatelor obținute de toți copiii cuprinși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial și la îmbunătățirea sistemului de educație în școli defavorizate din comunele Letca Nouă, Clejani, Iepurești și Bulbucata.

Proiectul este conform Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020 asigurând accesul egal, gratuit și universal pentru 130 cetățeni români aparținând minorității rome la educație de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învățământ, pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere și promovarea educației incluzive în cadrul sistemului educațional , inclusiv prin prevenirea și eliminarea segregării, precum și combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, inclusiv romi.

Prin activitățile care urmează a fi implementate, proiectul se adresează și Strategiei Naționale de Sănătate, Axa strategică 2, servicii de sănătate, Obiectivul general 4. Un sistem de servicii de asistență comunitară de bază destinate grupurilor vulnerabile prin implicarea activă a expertului de educație sanitară în educația a 401 de copii și 401 de părinți ai acestora.

Proiectul abordează și Strategia națională pentru sănătatea mintală a copilului și adolescentului 2015-2020, Prioritatea 2, Dezvoltarea serviciilor de identificare și intervenție timpurie pentru copiii cu risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală și pentru copiii cu o tulburare de sănătate mintală diagnosticată prin asistență psihologică individualizată acordată atât copiilor cât și părinților acestora în cadrul școlii părinților.

Rezultatele celui mai recent Program pentru evaluarea internațională a elevilor, indică faptul că, în pofida îmbunătățirilor semnificative și susținute, elevii cu vârsta de 15 ani din România continuă să obțină performanțe cu mult sub media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică la matematică, citire/lectură și științe

România este una din țările europene cu cele mai înalte niveluri ale sărăciei. Circa 42% din populație este expusă la risc de sărăcie și excluziune socială, iar in mediul rural riscul de sărăcie este de 3 ori mai mare, cu consecințele acesteia, educația precară și părăsirea timpurie a școlii, factori majori care contribuie la excluziunea socială, viitorii adulți fiind mai predispuși riscului asociat șomajului sau al celui de a beneficia de salarii mici la locul de muncă ceea ce generează creșterea costurilor sociale. Declinul natural al populației trebuie corectat cu atragerea locuitorilor din zonele rurale pe piața muncii iar educația copiilor din mediul rural, cu accent pe grupurile defavorizate, beneficiare acum de ajutoare sociale este un factor decisiv de echilibrare a balanței forței de muncă pe termen mediu și lung.

Cauzele părăsirii timpurii a școlii sunt multiple și diverse: lipsa resurselor materiale sau financiare corelat cu slaba conștientizare a familiei cu privire la importanța educației copilului, infrastructura deficitară, lipsa de pregătire și asertivitate a cadrelor didactice, atitudini discriminatorii sau negative cu privire la incluziunea școlară a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile, în special din minoritatea roma dar toate au aceeași finalitate, tineri nemotivați, slab pregătiți, inapți pentru a asigura competititivitatea pe piața muncii.

Proiectul răspunde tututor acestor provocări prin abordarea integrată a actului educațional  prin prisma tututor actorilor implicați, anume 401 de copii și 401 de părinți sau aparținători, 55 de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie, 90 de cadre didactice, alături de autorități școlare, autorități locale, sector neguvernamental.

Astfel se propun activități care să asigure servicii și programe educațional e inovative și de calitate destinate prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii pentru cei 401 de copii și 55 de adulți membri ai grupului țintă. Acestea vor fi implementate prin:

– programe de tip învățământ prietenos, cu grad ridicat de atractivitate și interactivitate, asigurând consolidarea cunoștintelor acumulate

– activități de tip școală după școală pentru copiii incluși în sistemul de învățământ,

– activități de tip A doua șansă pentru cei care au abandonat școala,

– activități extra-curriculare centrate pe sport, artă, educație pentru sănătate etc destinate dezvoltării personale a copiilor, creșterii stimei de sine,

– campanii destinate combaterii segregării și discriminării, promovării incluziunii sociale și multiculturalismului.

Proiectul se adresează și celor 401 de părinți sau aparținători ai copiilor, care vor fi incluși în activități destinate educației parentale și educației sanitare pentru a sprijini participarea copiilor și implicarea activă în activitățile proiectului.

Pentru se adresează copiilor și adulților din familii sărace și pentru a crește gradul de accesibilitate a procesului de învățământ a acestora vor fi derulate activități care facilitează accesul la servicii educațional e, prin abordarea personalizată a nevoilor copiilor/elevilor/adulților și familiilor lor inclusiv prin sprijin material pentru 401 de copii și 55 de adulți incluși în activități educațional e.

Educația în grădinițe și școli este abordată și din prisma asigurării pe de o parte a personalului cu pregătire adaptată nevoilor individuale ale copiilor și pe de altă parte a infrastructurii, spații și echipamente necesare pentru dezvoltarea propice a activităților educaționale cu impact în creșterea frecvenței școlare. Astfel vor fi înființate 4 Săli multifuncționale, dotate modern în fiecare din comunele implicate în proiect.

Cadrele didactice reprezintă un element de importanță majoră în procesul educațional , ca interfață către părințiși copii, motivarea și pregătirea acestora fiind esențială pentru ca elevii de azi să devina viitori adulți responsabili. Activitatea de implementare de programe de dezvoltare profesională și de motivare pentru 90 de cadre didactice și personal de sprijin abordează și propune soluții pentru această problemă, atât la nivelul unităților de învățământ implicate în proiect cât și prin intermediul participării la rețele de sprijin profesional și în cadrul unor schimburi de experiență dedicate abordării inovative a grupurilor vulnerabile.

Procesele educațional e nu sunt procese separate, ele sunt încadrate într-un context mai larg, local sau general, în care fiecare actor este implicat. Proiectul abordează acest aspect prin dezvoltarea unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional  în cadrul Parteneriatului pentru educație si a unor activități de conștientizare locală asupra necesității implicării comunității în educație.

Activitățile de informare și conștientizare locală, de promovare a incluziunii sociale și multiculturalismului, de combatere a discriminării și segregării incluse în proiect reprezintă un fundament pentru dezvoltarea nu numai a grupurilor vulnerabile ci și a întregii societăți rurale.

Prezentul proiect, prin abordarea integrată a procesului educațional  prin prisma tuturor actorilor implicați asigură premise pentru dezvoltarea durabilă a celor 4 comunități rurale, având la bază o resursă umană aptă să contribuie activ la dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere. Astfel:

– Toate activitățile converg spre creșterea nivelului educațional și reducerera abandonului școlar pentru 401 de copii din grupuri vulnerabile, cu influență pozitivă asupra viitorului lor și sanse crescute de a depăși condiția de vulnerabilitate și de a deveni cetățeni activi, care să contribuie la creșterea nivelului de bunăstare a comunităților rurale și a viitoarelor lor familii.

– La nivelul unităților de învățământ, nivelul de pregătire al celor 401 copii participanți va fi îmbunătățit, aceștia fiind mai motivați, mai activi și mai implicați atât în procesul educațional cât și în comunitate. Acesta va fi efectul programelor educative, inclusiv al celor extra-curriculare, al celor de tip after school, al pregătirii membrilor familiilor copiilor prin programe de educație parentală, al activităților expertului de educație sanitară și al programelor concertate de creștere a stimei de sine, motivării și automotivării.

– Activitățile extracuriculare la care vor participa cei 401 de copii și programele de educație parentală pentru 401 de părinți sau aparținători vor avea un impact pozitiv nu numai la nivelul familiilor dar și în comunitățile rurale prin programele care urmează a fi realizate, prin campaniile de informare și sensibilizare la care aceștia vor participa și care vor fi derulate în comunitate. Campaniile derulate vor avea un caracter educativ, inovativ și vor fi îndreptate spre consolidarea unei societăți inclusive și nediscriminatorii. Ceilalți copii din comunitate vor fi motivați și ei să se implice în activități extrașcolare urmând exemplul celor implicați în proiect.

– Implicarea și motivarea participării celor 401 copii din grupuri defavorizate și a membrilor familiilor acestora vor avea un impact major în îmbunătățirea nivelului de educație în comunitățile implicate, care vor deveni modele de bună practică pentru celelalte comunități din mediul rural.

– Pregătirea celor 256 de elevi în cadrul activităților de tip after school vor avea un impact pozitiv la nivelul numărului de copii care vor avea rezultate foarte bune la examenul de capacitate, cu consecințe pozitive asupra rezultatelor școlare la nivelul unităților de învățământ.

– Cele 90 de cadre didactice implicate vor avea un nivel de pregătire superior, vor aborda inovativ copiii și adulții din grupuri vulnerabile, vor fi mai motivate să se implice în activități inovative, de educație formală, informală și nonfromală, prin transfer de bune practici, toate având ca obiectiv creșterea calității și atractivității educației.

– Participarea a 401 de membri ai familiilor copiilor la activități de educație parentală vor avea o influență pozitivă nu numai asupra acestor familii, ci și asupra familiilor cu care aceștia interacționează, generând un efect de multiplicare a efectelor proiectului.

– Implicarea autorităților locale ca membri ai Parteneriatului pentru educație va genera o înțelegere superioară, mai profundă, asupra problemelor cu care se confruntă unitățile de învățământ corelat cu importanța educației în comunitate și astfel primăriile vor sprijini creșterea calității infrastructurii educaționale.

– Membrii celor 4 comunități locale vor fi implicați în cadrul Parteneriatului educațional în susținerea educației copiilor, ca soluție de dezvoltare durabilă și responsabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv Specific 1

Creșterea motivării și participării la procesul de învățământ preșcolar, școlar și A doua șansă corelat cu reducerea abandonului școlar pentru 401 copii și 55 adulți din grupuri vulnerabile, din care 130 din minoritate roma, în școlile defavorizate Letca Nouă, Clejani, Iepurești și Bulbucata din județul Giurgiu prin măsuri de prevenire, intervenție și compensare personalizate și prin implicarea a 401 de părinți și aparținători ai copiilor preșcolari și școlari în procesul educațional.

În cadrul acestui obiectiv specific se vor desfășura activitățile:

A1. Asigurarea de servicii și programe educaționale de calitate destinate prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii

A2. Activități care facilitează accesul la servicii educaționale, prin abordarea nevoilor copiilor/ adulților și familiilor lor

A3. Sprijin pentru asigurarea educației de calitate în grădinițe și în școli

A4. Dezvoltarea unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional

A5. Desfășurarea de activități de informare și conștientizare locală, de promovare a incluziunii sociale și de comunicare

Obiectiv Specific 2

Dezvoltarea competențelor profesionale și creșterea motivării pentru 90 cadre didactice și personal de sprijin din școlile defavorizate Letca Nouă, Clejani, Iepurești și Bulbucata din județul Giurgiu, pentru asigurarea unui proces educațional modern, nediscriminatoriu și inovativ prin îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale.

În cadrul acestui obiectiv specific se vor desfășura activitățile:

A6. Programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice și personalului de sprijin

A7. Crearea/ dezvoltarea de rețele de sprijin profesional

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]